Synpunkter på alkoholskatten

Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier har skickat en skrivelse till Finansdepartementet med anledning av regeringens aviserade höjning av alkoholskatten i budgetpropositionen. Du kan läsa skrivelsen i sin helhet här.


Till Finansdepartementet

Skrivelse med anledning av Regeringens aviserade höjning av alkoholskatten i budgetpropositionen

De senaste åren har alkoholskatten ökats kraftigt. Motiveringen är folkhälsa. Nog så viktig att beakta och värna om. Motiveringen i årets budgetproposition är densamma.

Då vi utgår ifrån att varje skattehöjning utvärderas noggrant i avseende på effekt torde de senaste årens kraftiga höjningar avspeglats i minskad konsumtion och därmed i folkhälsa.

Registrerad konsumtion

I sammanhanget kan det vara av intresse att se på konsumtionen per capita över åren. Källa WHO.
Konsumtionen av registrerad alkohol per capita (15+) i SVERIGE

20142013201220112010200920082007200620052004 
7,37,37,47,47,27,36,96,96,56,56,6liter ren alkohol

Statistiken pekar inte i samma riktning som propositionen vill påskina.

Oregistrerad konsumtion

Den oregistrerade mängden alkohol är svår att uppskatta. Uppskattningarna skiljer från en undersökning till en annan. HUI uppskattade den oregistrerade andelen till uppemot 25-30% av andelen öl, ca 50% på sprit och ca 17 % på vin. I de undersökningar SORAD gjort konstateras också stor variation, där branschföretagen, polis och tull anser den oregistrerade delen vara betydligt högre än den i statistiken angivna. I de uppgifter som WHO redovisar ligger Sverige i topp bland västeuropeiska länder.

Ur folkhälsosynpunkt är det dessutom utomordentligt destruktivt. Resor till Tyskland för att köpa alkohol medför utan tvekan en överkonsumtion. Dock snyggar det till statistiken, där konsumtionen per capita hamnar på tysk konsumtion.

Sannolikt tappar staten intäkter motsvarande 5-7 miljarder kronor inklusive moms på oregistrerad införsel.

Alkoholberoende

Avseende på alkoholskador pekar statistiken på följande: WHO (%) 2010. Män och kvinnor.

Skadeeffekter av alkohol (inkl. beroende) Alkoholberoende
Sverige8,94,7
WHO Europa regionen7,54,0

Av statistiken är det svårt att utläsa önskade effekter av den svenska alkoholpolitiken.

I de bedömningar Socialstyrelsen gör är det ofta samma människor som är predestinerade till alkohol, droger och spelberoende. Att som staten och IOGT finansiera sin verksamhet med spelintäkter känns udda då spelberoende ofta är en inkörsport till alkohol och drogmissbruk.

Marknad och export

I studien Beer Excise Duties and Market Concentration av Simon Loretz and Harald Oberhofer, University of Salzburg pekar författarna på att höjda alkoholskatter huvudsakligen gynnar stora internationella bryggerikoncerner på bekostnad av mindre bryggerier med mer lokal marknad.

Vilket naturligtvis påverkar diversitet och utbud. Vilket också är i direkt strid med EU’s regelverk.

En mycket viktig sak för Sverige är exporten. Då majoriteten av de länder som exporterar till Sverige stödjer sin inhemska produktion hamnar vår inhemska produktion i underläge. Något som kan synliggöras i export kontra import där den importerade andelen eskalerar i relation till export. De olika ländernas stöd yppar sig som differentierad alkoholskatt som ger små oberoende producenter en lägre punktskatt, gårdsförsäljning och direkta ekonomiska stöd, samt att respektive stater visar på den inhemska produktionen vid offentliga arrangemang och representation.

Det är dags för en ny modern alkoholpolitik.

En alkoholpolitik som funnits i mer än 100 år och inte gett mer synbara effekter bör rimligen omvärderas.

Vi önskar ett möte med finansdepartementet där de underlag som ligger till grund för skattehöjningen samt erfarenheter kan diskuteras.

Med vänliga hälsningar,
Berith Karlsson, ordförande
Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier